Normativa de la biblioteca

  1. La biblioteca és un indret de recerca d’informaciólectura i treball individual. És per això que cal fer SILENCI.
  2. L’horari de la biblioteca és de dilluns a divendres durant les hores d’esbarjo[1].
  3. No es permet menjar.
  4. Cal evitar deixar la cartera al mig de pas[2].
  5. Es poden usar els ordinadors per fer consultes i treballs. També es poden fer impressions[3] al migdia.
  6. No es pot fer ús de cap altre aparell audiovisual que no estigui autoritzat[4].
  7. Si es consulta un llibre i no es recorda d’on s’ha tret, es pot deixar sobre la taula. Un llibre mal endreçat pot fer perdre molt temps.
  8. Els préstecs[5] dels documents (novel·les, lectures obligatòries, llibres de consulta, còmics, revistes...) només els realitza la professora bibliotecària.
  9. En cas de pèrdua o malmesa d’un document[6], l’usuari/ària l’ha de restituir al més aviat possible.
  10. La biblioteca disposa d'una sala annexa reservada als treballs en grup. L'accés a aquesta aula l'autoritza la bibliotecària i es reserva el dret d'admissió.

[1] L’accés a la biblioteca acabarà un quart d’hora abans de la fi de l’esbarjo. Si un/a professor/a sol·licita la biblioteca per fer-hi classe, es tancarà l’accés a la biblioteca. Hi haurà un calendari setmanal del tancament de la biblioteca al suro exterior de la biblioteca.

[2] Les llibreries que hi ha al costat de la taula serveixen per endreçar les motxilles. Les jaquetes es pengen al respatller.

[3] Les impressions només es faran durant els patis del migdia i caldrà abonar-les. S’han d’enviar, obligatòriament, des d’un correu @educand.ad en format PDFmfarrem@educand.ad. Hi ha una normativa específica per a les impressions.

[4] Els iPads només es poden usar amb finalitats acadèmiques. És permesa l’escolta de música amb auriculars sempre que no destorbi el silenci de la biblioteca i acompanyi la tasca que es realitza.

[5]La durada dels préstecs anirà en funció del document prestat. Es podran agafar més de dos documents en el cas que l’usuari/ària hagi respectat els períodes de retorn i la bibliotecària ho aprovi. Es podran renovar sempre que no estiguin reservats. Els préstecs i renovacions es faran amb el punt de llibre identificador que es lliurarà a l’alumne/a quan formalitzi el préstec i que haurà de retornar quan faci el retorn. No retornar un préstec en la data fixada pot comportar una nota actitudinal i/o la prohibició d’ús de la biblioteca, en horari d’esbarjo, fins que no es retorni el préstec i/o s'hagi restituït el document. Hi ha un protocol d’avís de retorn del préstec (avís oral i/o comunicació per correu electrònic i, si escau, comunicació als pares).

[6] Es comunicarà als pares la incidència i l’alumne/a no podrà fer ús del servei de la biblioteca fins a la restitució del document o fins que se'n demostri la gestió.

Acomplint aquesta normativa es pot ser usuari/-ària de la nostra biblioteca. En cas contrari, es notificarà l’incompliment amb una nota de comportament (i/o full d’incidents/d’expulsió) i, es pot perdre el dret d’ús d’aquest servei. 

Nota: La biblioteca farà les comunicacions al suro del passadís d'accés a l'espai.

  

 

 

Darrera modificació: dimecres, 26 d’octubre 2022, 10:59